Algemene voorwaarden


Art. 1: Aanvaarding algemene voorwaarden  

De algemene voorwaarden van coaching zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door Veerle Van den Bossche worden gesloten.
Elke inschrijving of elke gemaakte reservatie voor een coachingsessie, workshop, traject of lezing in persoon, online of telefonisch door de cliënt betekent dat de cliënt kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
Betwisting van de algemene voorwaarden dient aangetekend en op straffe van verval voorafgaand aan de eerste vorm van samenwerking te gebeuren.
De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.veerlevandenbossche.be. 

Art. 2: Betalingsvoorwaarden  

1.      De facturen opgesteld door Veerle Van den Bossche dienen door de cliënt betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum of voorafgaand aan de eerste sessie indien die eerder valt op rek.nr BE96 9733 7762.

Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding.
Tevens behoudt Veerle Van den Bossche zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de cliënt.

2.      Duurt een sessie langer dan vooraf overeengekomen, dan wordt er €35 per nieuw begonnen half uur bijgerekend. 

3.      Er is geen betwisting van bedrag mogelijk aangezien dit voorafgaandelijk duidelijk werd meegegeven en hiervoor ofwel mondeling / schriftelijk akkoord gegeven werd. Alsook wordt de cliënt telkens doorverwezen naar de website om alles nog eens goed na te kijken vooraleer akkoord te geven (visie, achtergrond, privacy policy, algemene voorwaarden, inhoud en aanpak, …).

4.      Elke inschrijving, alsook elke reservatie via mail, website, Messenger, Facebook-bericht, WhatsApp, … is effectief en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

5.      Bij coachingtrajecten wordt het totale bedrag betaald voor de aanvang van de coaching.
  

Art. 3: Prijzen / producten
  

1.      De prijzen voor coaching, trajecten en andere diensten zijn de prijzen die onderling ofwel schriftelijk ofwel mondeling besproken werden.

2.      De prijs van het overeengekomen traject, workshop,… is gebaseerd op de informatie die op het moment van aanvraag beschikbaar is en ook enkel geldig voor dat moment.

3.      Na ontvangst van overeengekomen tarifering, is terugbetaling niet meer mogelijk aangezien het engagement voor het hele traject, workshop,… gegeven werd.
  

Art. 4: Annulering door de cliënt / niet komen opdagen / te laat komen
  

1.      Coachingsessies dienen geannuleerd te worden ten laatste 48 uur op voorhand, zo niet is de cliënt het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.

2.      Een eerste afspraak kan niet verzet worden. Wens je deze toch te annuleren? Dan wordt de volledige sessie aangerekend.

3.      Bij het niet komen opdagen voor een persoonlijke sessie, een workshop, cursus of traject is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd.

4.      Veerle Van den Bossche is niet verantwoordelijk wanneer de cliënt te laat arriveert op zijn afspraak.  De duur van de afspraak kan niet verlengd worden en het volledige bedrag dient betaald te worden.

5.      De duurtijd van een sessie is richtinggevend zodat een begonnen proces kan afgerond worden in dezelfde sessie. De sessie dient derhalve vergoed te worden naargelang de duurtijd.

6.      Veerle Van den Bossche is niet aansprakelijk wanneer de cliënt een traject vroegtijdig wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd. 

Art. 5:  Annulering door Veerle Van den Bossche  

1.      Workshops en cursussen kunnen geannuleerd worden als er onvoldoende inschrijvingen zijn, bij ziekte, familiale omstandigheden, overmacht en indien Veerle Van den Bossche voor de uitvoering van haar product afhankelijk is van derden. Het bedrag wordt integraal terugbetaald. De cliënt kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

2.      Individuele sessies kunnen verplaatst worden door Veerle Van den Bossche bij ziekte, familiale omstandigheden en overmacht. De cliënt kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.      Veerle Van den Bossche kan ten alle tijden een cliënt weigeren of doorverwijzen indien dat gepast is. 

Art. 6: Aansprakelijkheid  

1.      De coachings, workshops, cursussen, trajecten, … zijn onder geen beding een vervanging voor medische hulp. De cliënt blijft verantwoordelijk om de nodige hulp in te schakelen van derden indien blijkt dat hij hier nood aan heeft.

2.      De coachings, workshops, cursussen, trajecten, … van Veerle Van den Bossche helpen jou in jouw persoonlijke groei.

3.      De cliënt erkent en bevestigt dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle beslissingen die hij/zij voor, tijdens en na het programma zal nemen. Hij/zij erkent dat de verantwoordelijkheid om vooruit te komen in het programma 100% bij zichzelf ligt. Veerle Van den Bossche (coach) geeft dan ook geen garanties betreffende het resultaat. De cliënt aanvaardt en stemt ermee in dat hij/zij een essentieel element in het hele traject is en dat de coach niet kan bepalen wat de cliënt wel of niet doet. Zowel coach als cliënt komen overeen om naar beste kunnen te handelen en vertrouwen erop dat dit ook voor de ander geldt.
Veerle Van den Bossche is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een individuele coaching, een coachingtraject, workshop of cursus.

4.      Veerle Van den Bossche geeft enkel advies.  De cliënt draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een coaching. 

5.      Veerle Van den Bossche geeft geen garanties dat de diensten die zij aanbiedt de vereisten van de cliënt zullen inlossen of dat alle cliënten tot dezelfde resultaten zullen komen.

6.      Veerle Van den Bossche vraagt uitdrukkelijk om elke medische behandeling / diagnose en medicijngebruik schriftelijk te melden en is niet verantwoordelijk indien de cliënt deze informatie achterhoudt.

7.      De cliënt accepteert elke en alle mogelijke risico’s, voorspelbare en niet-voorspelbare, die voort kunnen komen uit het intekenen op een programma dat gericht is op verandering bij de cliënt. Veerle Van den Bossche is hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor. 


Art. 7: Privacy  

Veerle Van den Bossche neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.  Ga naar privacyverklaring op de website voor een gedetailleerde uitleg.

De coach heeft het recht om een anonieme case study van de situatie van de cliënt of bepaalde resultaten of referenties in de toekomst te gebruiken, zonder de identiteit van de cliënt prijs te geven. Indien om welke reden dan ook relevant zou zijn, zal de cliënt steeds persoonlijk gevraagd worden of een case studie of referentie met de bijhorende naam gebruikt mag worden. 

Art. 8: Klachten  

Elke klacht over een dienst van Veerle Van den Bossche dient schriftelijk te gebeuren tijdens de dienst of binnen de 24u na de dienst.

Wanneer er opmerkingen of frustraties zijn, gaat de cliënt akkoord om hiermee rechtstreeks naar de coach te komen en deze bemerkingen uit te spreken, zodat de coach de cliënt hierin tegemoet kan komen. De cliënt gaat akkoord om publiekelijk geen negatieve reacties over de coach of over het programma te maken die de coach en haar zaak op die manier in een slecht daglicht kunnen stellen. Dit geldt eveneens voor sociale media, vermits dergelijke uitspraken verstrekkende gevolgen kunnen hebben.​

Art. 9: Betwistingen  

In geval van betwisting van de facturen en / of de diensten van Veerle Van den Bossche is enkel dat gerechtelijk arrondissement bevoegd waaronder de maatschappelijke zetel van Veerle Van den Bossche valt, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Op al de overeenkomsten van Veerle Van den Bossche is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Art. 10: Website
 
De website (www.veerlevandenbossche.be) is eigendom van en wordt beheerd door Veerle Van den Bossche, Kuiermansstraat 77, 1880 Kapelle-op-den-Bos.